Algemene voorwaarden Stichting Stedelijk Museum Breda

Algemene voorwaarden Stichting Stedelijk Museum Breda

Artikel 1: Begripsomschrijvingen
In deze inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

1. Stichting Stedelijk Museum Breda
Opdrachtgever c.q. gebruiker van de inkoopvoorwaarden.

2. Dienstverlener        
De wederpartij van de Stichting Stedelijk Museum Breda. Onder dienstverlener wordt tevens verstaan: de leverancier van goederen.

3. Overeenkomst    
De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Stichting Stedelijk Museum Breda en dienstverlener betreffende de levering van diensten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.   

4. Levering
Het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden of goederen.

5. Diensten 
De afgesproken te verrichten werkzaamheden.

6. Goederen of zaken       
De te leveren stoffelijke, roerende objecten.

7. Partijen        
Stichting Stedelijk Museum Breda en de dienstverlener.

8. Order
Opdracht tot levering. Hieronder valt tevens een afroe­porder. 

9. Bijlagen      
Aanhangsels bij de overeenkomst, die, na door beide partijen te zijn geparafeerd, deel uitmaken van de overeenkomst.

10. Derden   
Niet zijnde partijen bij de overeenkomst

11. Werkdagen      
Kalenderdagen, behoudens weekenden en algemeen erkende feestdagen.

12. Personeel van de dienstverlener/leverancier      
De door de dienstverlener voor de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen, welke krachtens de overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken.Artikel 2: Toepasselijkheid

Artikel 2.1 

Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de aanvra­gen, aanbiedingen en overeenkomsten, inclusief eventuele vervolgovereenkomsten, en op alle daarop gebaseerde opdrachten tot het verrichten van diensten of leveren van goederen, waarbij Stichting Stedelijk Museum Breda optreedt als inkoper van dienstverlening of levering van goederen door een derde en waarbij de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van dienstverlener uitdrukkelijk van de hand wor­den gewezen.

Artikel 2.2
Deze inkoopvoorwaarden zijn volledig van toepassing, tenzij – en voor zover – schriftelijk anders is overeengeko­men.Artikel 3: Aanbieding, offerte en inschrijvingen

Artikel 3.1
Een aanbieding kan worden gedaan door het uitbrengen van een offerte.

Artikel 3.2
Elke dienstverlener die een aanbod wenst te doen moet zijn offerte uiterlijk op het tijdstip, waarop de inschrijvingstermijn sluit, gesloten in een enve­loppe zonder kosten voor Stichting Stedelijk Museum Breda (doen) afleveren op het door Stichting Stedelijk Museum Breda opgegeven adres.

Artikel 3.3
Offertes die niet uiterlijk op het tijdstip waarop de inschrijvingstermijn sluit bij Stichting Stedelijk Museum Breda zijn afgeleverd, zijn ongeldig, tenzij Stichting Stedelijk Museum Breda op grond van bijzondere omstandigheden anders beslist.

Artikel 3.4
De door dienstverlener uitgebrachte offerte blijft tenminste 60 dagen vanaf de datum waarop de offerte door Stichting Stedelijk Museum Breda is ontvangen, ongewijzigd en onverminderd van kracht.Artikel 4: Totstandkoming van een overeenkomst

Artikel 4.1
De overeenkomst komt tot stand:

a. Indien met de dienstverlener een mantelovereenkomst is gesloten, door het op basis daarvan verstrekken van een schriftelijke opdracht, mits deze voldoet aan alle in de mantelovereenkomst daaraan gestelde eisen en voorwaarden;

b. Indien de dienstverlener een offerte heeft uitgebracht, door het op basis daarvan verstrekken van een schriftelijke opdracht door Stichting Stedelijk Museum Breda aan de dienstverlener.

Artikel 4.2
Indien een mondelinge order of opdracht – conform de aanbieding – volgt op de offerte, komt de overeenkomst tot stand op het moment van het verlenen van die opdracht. Bij zulk een mondeling aangaan vindt de uitvoering van de overeen­komst niet eerder plaats dan na het moment van ontvangst door dienstverlener van de schriftelijke bevestiging van de order.

Artikel 4.3
Stichting Stedelijk Museum Breda heeft het recht wijzigingen en aanvullingen op de offerte aan te brengen. In dat geval komt de overeen­komst tot stand op het moment waarop Stichting Stedelijk Museum Breda een schrif­te­lijke bevestiging van de opdracht of order ontvangt overeen­komstig de ge­wijzigde dan wel aangevulde offerte dan wel op het moment dat de dienstverlener feitelijk begint met de uitvoe­ring van de overeenkomst.

Artikel 4.4
De dienstverlener is verplicht, indien Stichting Stedelijk Museum Breda daarom ver­zoekt, de opdracht of order schriftelijk te bevestigen. De dienstverlener is als­dan ver­plicht die beves­tiging, tenzij schrif­telijk anders over­eengekomen, binnen veertien dagen te doen plaatsvin­den.

Artikel 4.5
Indien een schriftelijke dan wel mondelinge order of opdracht door Stichting Stedelijk Museum Breda wordt geplaatst zonder een daaraan voorafgaande offerte van de dienstverlener, komt de overeenkomst tot stand op het moment, dat binnen 30 dagen na verzending van de order of opdracht een getekende orderbevestiging door Stichting Stedelijk Museum Breda wordt ont­vangen dan wel de zaken binnen deze termijn over­een­komstig de order worden geleverd.

Artikel 4.6
Door Stichting Stedelijk Museum Breda voor de uitvoering van de overeenkomst (ook voorafgaande aan het aangaan ervan) ter beschikking gestelde of door Stichting Stedelijk Museum Breda goedgekeurde bestekken, tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften e.d. - hoe ook genaamd en belichaamd - maken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, deel uit van de overeenkomst.  

Artikel 5: Geldigheid prijzen

Artikel 5.1
De prijzen zijn vast en onveranderlijk tenzij de overeen­komst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpas­sing plaatsvindt.

Artikel 5.2
De prijzen luiden in Euro’s, exclusief omzetbelasting.

Artikel 5.3
De prijzen omvatten alle kosten in verband met de nako­ming door de dienstverlener van zijn verplichtingen, dus inclusief de kosten van reizen, transport, in­klaring, verzekering, administratie, verpakking, opleiding, training, de in het derde lid van artikel 7 opgesomde bescheiden en materialen en dergelijke. Meer- en minderwerk worden door Stichting Stedelijk Museum Breda slechts erkend indien dit schriftelijk is overeengekomen. 

Artikel 6: Levering

Artikel 6.1
De dienstverlener zal de werkzaamheden en/of de goederen, op het overeenge­komen tijdstip dan wel binnen de overeengekomen termijn op de overeengeko­men plaats vakkundig en adequaat tegen de af­gespro­ken prijs en onder de overeengekomen voorwaarden verrichten danwel leveren.

Artikel 6.2
Indien de werkzaamheden niet op het overeengekomen tijd­stip dan wel binnen de overeengekomen termijn op de over­eengeko­men plaats worden verricht, is de dienstverlener zon­der in­gebrekestelling in verzuim. In dat geval is hij verplicht hiervan terstond schriftelijk mededeling te doen aan Stichting Stedelijk Museum Breda.

Artikel 6.
De dienstverlener zal de werkzaamheden verrichten danwel de goederen leveren onder ove­rlegging van – voor zover van toepassing - verplichte en overeengekomen inspectie-, keurings-, controle- en garantie­bewijzen. 

Artikel 7: Kwaliteit te verrichten werkzaamheden en garan­tie

Artikel 7.1
Dienstverlener garandeert, dat de te verrichten werkzaamheden en/of de geleverde goederen, voldoen aan de overeen­gekomen eisen. De werkzaamheden beantwoorden niet aan de overeenkomst, indien zij niet worden uitgevoerd op die wijze die en niet van dien aard zijn als Stichting Stedelijk Museum Breda op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Dit is tevens van toepassing op geleverde goederen.

Artikel 7.2
Voor zover geen nadere omschrijving van de aan de werk­zaamheden te stellen eisen is gegeven, dienen zij in ieder geval van goede kwaliteit te zijn en tenminste aan alle relevante wettelijke bepalingen inzake kwali­teit, milieu, veiligheid en gezondheid en de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatig­heid en afwerking te voldoen. Dit is tevens van toepassing op geleverde goederen.

Artikel 7.3
Dienstverlener garandeert, dat de werkzaamheden geheel compleet worden uitgevoerd en het resultaat daarvan – indien van toepassing – voor gebruik gereed is. Hij zorgt ervoor, dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, ge­reedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen, instructieboeken, tekeningen en dergelijke, die nood­zakelijk zijn voor het nakomen van de overeenkomst, worden meegeleverd, ook indien zij niet met name worden ge­noemd. Dit is tevens van toepassing voor geleverde goederen.

Artikel 7.4
Indien Stichting Stedelijk Museum Breda constateert, dat het resultaat van de ver­richte diensten niet (geheel of gedeeltelijk) voldoet aan hetgeen de dienst-verlener con­form de leden 1 tot en met 3 van dit artikel heeft gega­randeerd, is dienstverlener zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Dit is tevens van toepassing op geleverde goederen, waarbij recht op garantie wordt ingeroepen.

Artikel 7.5
Stichting Stedelijk Museum Breda kan er geen beroep meer op doen, dat de verrichte werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, in­dien zij de di­enstv­erlener daarvan niet in kennis heeft ge­steld bin­nen vier weken nadat zij dit heeft ontdekt. Bij geleverde goederen geldt de wettelijke garantietermijn.

Artikel 7.6
De dienstverlener is gehouden tot het op zijn kosten herstellen of vervangen van bij de uitvoering van de dienstverlening geleverde zaken, die binnen twee jaar buiten de schuld van Stichting Stedelijk Museum Breda of derden niet of niet meer voldoen aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel en hetgeen dienstverlener met betrekking tot deze zaken conform dit artikel heeft gega­ran­deerd, een en ander onverminderd het recht van Stichting Stedelijk Museum Breda op aan­vullende schadevergoeding. In dit geval is dienstverlener ge­hou­den om binnen tien werkdagen over te gaan tot herstel of vervanging, bij het verstrijken waar­van de dienstverlener zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Bij gebreke van behoorlijke nakoming van deze herstelverplichting en/of nakoming daarvan binnen de gestelde termijn, zomede in spoedeisende gevallen, heeft Stichting Stedelijk Museum Breda het recht voor rekening en risico van de dienstverlener het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten. De dienstverlener wordt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Bij geleverde goederen geldt de wettelijke garantietermijn.

Artikel 7.7
Indien de levering mede bestaat uit het er beschikking stellen van arbeidskrachten, voldoet de terbeschikkingstelling aan de wettelijke vereisten. De arbeidskrachten zullen voorts voldoen aan de overeengekomen of (indien terzake geen specifieke afspraken zijn gemaakt) aan de algemeen geldende eisen van bekwaamheid. De dienstverlener staat in voor de kwaliteit en de integriteit van degene, die namens de dienstverlener belast is met de uitvoering van de overeenkomst. Het overeengekomen aantal arbeidskrachten zal tijdens de overeengekomen periode voortdurend beschikbaar zijn.

Artikel 7.8
De garantietermijn wordt verlengd met de herstelperiode voor zover de levering gedurende deze periode niet kan worden gebruikt. Voor vervangende zaken vangt de garantieperiode opnieuw aan bij ingebruikname. 

Artikel 8: Controle en keuring door Stichting Stedelijk Museum Breda

Artikel 8.1
Stichting Stedelijk Museum Breda is gerechtigd te allen tijde de door de dienstverlener verrichte werkzaamheden te keuren en te controleren.

Artikel 8.2
De dienstverlener zal kosteloos zijn medewerking ver­scha­ffen aan de controle c.q. de keuring. Zulks geldt even­zeer voor her­con­troles e.d. De dienstverlener biedt daartoe de nodige hulp en faciliteiten.

Artikel 8.3
Indien bij de controle c.q. de keuring het resultaat van de verrichte werkzaamheden geheel of gedeeltelijk wor­dt af­gekeurd, zal Stichting Stedelijk Museum Breda dit per omgaande aan de dienstverle­ner schriftelijk melden. De dienstverlener zal binnen tien werkdagen zorgdra­gen voor herstel. Indien de dienstverlener van deze gelegen­heid geen gebruik maakt dan wel er niet in slaagt naar behoren te leveren, is de dienstverlener zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 8.4
Indien de verrichte werkzaamheden ongeacht de resultaten van enige keuring c.q. controle niet blijken te voldoen aan het bepaalde in artikel 7 is het bepaalde in de leden 3 en 5 van dit artikel van toepassing.

Artikel 8.5
Stichting Stedelijk Museum Breda heeft het recht de diensten voor rekening van de dienstverlener te (doen) verrichten door een derde, indien na overleg met de dienstverlener redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat de dienstverlener niet, niet-tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorgdragen. Stichting Stedelijk Museum Breda kan van dat overleg afzien, indien dringende omstandigheden, zulks ter beoordeling van Stichting Stedelijk Museum Breda, Stichting Stedelijk Museum Breda daar­toe nopen.

Artikel 8.6
Indien overeengekomen wordt, dat de controle c.q. keuring door een onafhankelijke instantie plaats­vindt, is de uit­slag daarvan bindend voor de dienstverlener en Stichting Stedelijk Museum Breda. Zulks is van overeenkomstige toepassing bij herkeuring.

Artikel 8.7
Tussentijdse keuringen c.q. controles, of het ontbreken daarvan, houden geen aanvaarding in. 

Artikel 9: Acceptatie 
De werkzaamheden worden als verricht c.q. geleverd beschouwd, indien Stichting Stedelijk Museum Breda de resultaten daarvan blijkens een schriftelijke kennisgeving daarvan aan dienstverlener heeft geaccep­teerd. Bij levering van goederen geldt de betaling van de factuur als acceptatie. 

Artikel 10: Hulpmiddelen

Artikel 10.1
De door Stichting Stedelijk Museum Breda aan de dienstverlener ter beschikking gestelde dan wel voor rekening van Stichting Stedelijk Museum Breda door de dienstverlener aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties, programmatuur, gereedschappen en overige middelen die op enigerlei wijze voor de dienstverlener een ondersteunende functie hebben voor de te leveren diensten, blijven dan wel worden eigendom van Stichting Stedelijk Museum Breda op het moment van aanschaffing of vervaardiging.

Artikel 10.2
De dienstverlener is verplicht de in het eerste lid van dit artikel bedoelde hulpmiddelen te merken als kenbaar ei­gendom van Stichting Stedelijk Museum Breda, deze in goede staat te houden en voor reke­ning van de dienstverlener te verzekeren tegen alle ri­sico's zo­lang de dienstverlener ten aanzien van die hulpmid­delen als houder voor Stichting Stedelijk Museum Breda optreedt.

Artikel 10.3
De wijze van gebruik van de hulpmiddelen is geheel voor risico van de dienstverlener.

Artikel 10.4
De dienstverlener stelt de hulpmiddelen op eerste verzoek van Stichting Stedelijk Museum Breda aan Stichting Stedelijk Museum Breda ter beschikking doch ui­terlijk op de datum van levering van de zaken waarop de hulpmid­de­len be­trek­king hebben.

Artikel 10.5
De dienstverlener mag de hulpmiddelen alleen gebruiken ten behoeve van en in het kader van de levering aan Stichting Stedelijk Museum Breda, behoudens schriftelijk andersluidende toestemming van Stichting Stedelijk Museum Breda.

Artikel 10.6
Verandering aan of afwijking van de door Stichting Stedelijk Museum Breda ter be­schikking gestelde of goedgekeurde hulpmiddelen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Stedelijk Museum Breda. 

Artikel 11: Tot de levering behorende informatiedragers en/of diensten

Artikel 11.1
Certificaten, attesten, montagevoorschriften, onderhouds- en bedieningsvoorschriften, tekeningen of andere documenten, of diensten zoals het geven van opleiding en training en alle andere diensten waarvan is overeengekomen dat zij meegeleverd dan wel uitgevoerd dienen te worden, maken deel uit van de levering.

Artikel 11.2
De dienstverlener dient ervoor zorg te dragen, dat al deze zaken op of vóór het tijdstip van levering als bedoeld in artikel 6 tijdig in het bezit van Stichting Stedelijk Museum Breda zijn dan wel uitgevoerd zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij het ontbreken van een of meerdere van deze zaken of diensten geldt de levering als niet volledig. 

Artikel 12: Wijzigingen

Artikel 12.1
Stichting Stedelijk Museum Breda is te allen tijde bevoegd in overleg met de dienstverlener de omvang en / of de hoedanigheid van de te ver­richten werkzaamheden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen.

Artikel 12.2
Indien een wijziging naar het oordeel van de dienstverle­ner gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en / of datum van de levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Stichting Stedelijk Museum Breda hierom­trent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen één week na de kennis­geving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en / of lever­tijd naar het oordeel van Stichting Stedelijk Museum Breda onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden.

Artikel 12.3
De dienstverlener mag geen wijzigingen aanbrengen of uit­voe­ren zonder schriftelijke toestemming van Stichting Stedelijk Museum Breda. 

Artikel 13: Facturering en betaling

Artikel 13.1
De dienstverlener zal de door Stichting Stedelijk Museum Breda op basis van de overeenkomst verschuldigde bedragen deugdelijk gespecifi­ceerd aan Stichting Stedelijk Museum Breda in rekening brengen. Facturering vindt plaats na acceptatie van de verrichte werkzaamheden. Partijen kunnen afspreken, dat betaling in termijnen zal plaatsvinden.

Artikel 13.2
De dienstverlener zal factu(u)r(en) aan Stichting Stedelijk Museum Breda toe­zen­den onder vermelding van datum, aantal en soort en andere door Stichting Stedelijk Museum Breda schriftelijk aan hem ken­baar gemaakte gegevens.

Artikel 13.3
Stichting Stedelijk Museum Breda zal de door haar op basis van de overeen­komst ver­schuldigde bedra­gen binnen 30 dagen na ontvangst van de be­treffende factuur aan de dienstverlener betalen op voorwaarde dat de diensten zijn verricht en/of de goederen zijn geleverd en Stichting Stedelijk Museum Breda het resultaat van de werkzaamheden heeft geaccepteerd.

Artikel 13.4
Indien Stichting Stedelijk Museum Breda de betreffende factuur zonder geldige reden niet na het verstrij­ken van de termijn als bedoeld in het derde lid van onderhavig artikel heeft voldaan, is zij van rechtswege een rentevergoeding over het aan de dienstverlener toekomende bedrag ver­schuldigd, berekend op jaarbasis, gelijk aan de wettelijke rente. Op deze rentevergoeding zal de dienstverlener geen aanspraak kunnen maken, indien de betreffende factuur niet de gegevens als bedoeld in het tweede lid van dit artikel bevat.

Artikel 13.5
Stichting Stedelijk Museum Breda is te allen tijde gerechtigd door de dienstverlener verzonden facturen door een door Stichting Stedelijk Museum Breda aan te wijzen registeraccountant op inhoudelijke juistheid te doen controleren.

De dienstverlener zal de betrokken registeraccountant inzage van boeken en bescheiden verlenen en alle gegevens en informatie verstrekken, welke deze verlangt. De controle zal vertrouwelijk zijn en zich niet verder uit­strekken dan voor het verifiëren van de facturen is ver­eist. De registeraccountant zal zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan beide partijen uitbrengen. 

Artikel 13.6
Stichting Stedelijk Museum Breda is gerechtigd de betaling op te schorten gedurende de periode van het accountantsonderzoek. Van deze bevoegdheid zal Stichting Stedelijk Museum Breda uitsluitend gebruik maken, indien bij Stichting Stedelijk Museum Breda redelijke twijfel bestaat omtrent de juistheid van de betreffende facturen en uitsluitend voor het betwiste deel van de factuur.

De kosten van het accountantsonderzoek komen voor reke­ning van Stichting Stedelijk Museum Breda, ten­zij uit het onderzoek blijkt dat de factuur niet geheel juist was. 

Artikel 13.7
Overschrijding van (een) betalingstermijn(en) door Stichting Stedelijk Museum Breda of niet‑betaling door Stichting Stedelijk Museum Breda van (een) fact(u)ur(en) op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van die fact­(u)ur(en) of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties geeft de dienstverlener niet het recht zijn prestaties op te schorten c.q. te beëindigen op voorwaarde, dat de vermoede onjuistheid of ondeugdelijkheid door Stichting Stedelijk Museum Breda schriftelijk wordt bevestigd vóór afloop van de betrokken betalingstermijn. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

Artikel 14.1
De dienstverlener is jegens Stichting Stedelijk Museum Breda aansprakelijk voor de directe en indirecte sch­ade die Stichting Stedelijk Museum Breda lijdt in verband met de uitvoering door de dienstverlener van de verplichtingen uit de overeenkomst, schade als gevolg van ondeugdelijkheid van het geleverde daa­ronder medebegrepen.

Artikel 14.2
De dienstverlener is jegens Stichting Stedelijk Museum Breda aansprakelijk voor de directe en indirecte schade die Stichting Stedelijk Museum Breda lijdt in verband met een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de verplichtingen uit overeenkomst.

Artikel 14.3
De dienstverlener vrijwaart Stichting Stedelijk Museum Breda voor aanspraken van derden, daaronder begrepen personeel van Stichting Stedelijk Museum Breda of door Stichting Stedelijk Museum Breda ingeschakelde derden, in verband met uitvoering door de dienstverlener van de verplichtingen uit de overeenkomst, schade als gevolg van ondeugdelijkheid van het geleverde daaronder medebegrepen.

Artikel 15: Verzekeringen

Artikel 15.1
De dienstverlener zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 14 adequaat verzekeren en verzekerd houden.

Artikel 15.2
De dienstverlener verleent Stichting Stedelijk Museum Breda desgewenst inzage in de polis. 

Artikel 16: Algemene verplichting Stichting Stedelijk Museum Breda
De gemeente is verplicht dienstverlener toegang tot die locaties te geven waar de werkzaamheden worden verricht teneinde het voor dienstverlener mogelijk te maken om de verplichtingen die voor haar uit deze overeenkomst voortvloeien te kunnen nakomen. 

Artikel 17Algemene verplichtingen dienstverlener

Artikel 17.1
Dienstverlener is verplicht de aanwijzingen, die door of namens de gemeente worden gegeven en die vallen binnen de uitvoering van de overeenkomst, stipt en onverwijld op te volgen.

Artikel 17.2
Dienstverlener is verplicht de bedrijfsveiligheidsvoor­schriften en alle reglementen die van toepassing zijn binnen de gemeentelijke organisatie stipt en onverwijld op te volgen. 

Artikel 18: Industriële en intellectuele eigendom

Artikel 18.1
De dienstverlener staat ervoor in, dat het gebruik door Stichting Stedelijk Museum Breda, doorverkoop daaronder begrepen, van de door de dienstverlener gele­verde zaken of van de door hem ten behoeve van Stichting Stedelijk Museum Breda gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zal maken of enig intellectueel eigendoms­recht of overig recht van derden. Voor zover op de te leveren zaken en / of hulpmiddelen een (intellectuele eigendoms)recht van derden rust, draagt de dienstverlener er zorg voor, dat Stichting Stedelijk Museum Breda het gebruiksrecht verkrijgt zonder dat daarmee voor Stichting Stedelijk Museum Breda bui­ten de overeengekomen koopprijs extra kosten gemoeid zijn. Stichting Stedelijk Museum Breda heeft het recht op kosten van de dienstverlener het gebruiksrecht rechtstreeks met de desbetreffende derde(n) overeen te komen.

Artikel 18.2
Indien blijkt dat het gebruik door Stichting Stedelijk Museum Breda als in het eerste lid bedoeld inbreuk maakt of dreigt te maken op een (intellectueel eigendoms)recht van derden, heeft de dienstverlener de verplichting tot:

a. Ofwel vervanging van de betrokken zaken of hulpmiddelen door gelijkwaardige zaken die geen in­breuk maken op rechten van derden;

b. Ofwel verkrijging van een gebruiksrecht voor de betrokken zaken of hulpmiddelen;

c. Ofwel wijziging van de betrokken zaken of hulpmiddelen zodanig dat de inbreuk wordt opgeheven.

Artikel 18.3
De dienstverlener vrijwaart Stichting Stedelijk Museum Breda tegen aanspraken op ver­goeding of boeten die voortvloeien uit enigerlei in­breuk op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en hij vergoedt Stichting Stedelijk Museum Breda alle schade die het gevolg is van enige inbreuk. 

Artikel 19Geheimhouding
De dienstverlener garandeert geheimhouding van alle informatie die op enigerlei wijze verband houdt met deze algemene voor­waarden en alle overeenkomsten en opdrachten die daarop gebaseerd zijn. Hij zal daaromtrent niets openbaar maken zonder daaraan voorafgaande, schriftelijke toestemming van Stichting Stedelijk Museum Breda. 

Artikel 20: Overdracht van rechten en plichten

Artikel 20.1
De dienstverlener is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze algemene voorwaarden en de daarop gebaseerde overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Stichting Stedelijk Museum Breda aan een derde over te dragen.

Artikel 20.2
Indien de dienstverlener bij de uitvoering van de over­een­komst gebruik wil maken van de diensten van derden, zal hij daartoe slechts bevoegd zijn na daartoe verkregen schriftelijke toestemming van Stichting Stedelijk Museum Breda. De door Stichting Stedelijk Museum Breda gegeven toestemming laat onverlet de verantwoordelijk­heid en aansprakelijkheid van de dienstverlener voor de nakoming van de krachtens deze overeenkomst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belasting‑ en sociale verzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende ver­plichtingen. 

Artikel 21: Tekortkoming

Artikel 21.1
Bij een toerekenbare tekortkoming van dienstverlener is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 21.2
Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming zoals nakoming en ontbinding, is Stichting Stedelijk Museum Breda gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag vanaf de dag van het verzuim, met een maximum van 100% van het door Stichting Stedelijk Museum Breda in verband met de levering te betalen bedrag.

Artikel 21.3
De wettelijke rente over bedragen die Stichting Stedelijk Museum Breda heeft vooruitbetaald zullen worden verrekend met te betalen factu­ren over de periode van verzuim.

Artikel 22: Overmacht

Artikel 22.1
Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 14 dagen ten gevolge van overmacht niet kan nakomen c.q. tekortschiet aan zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst te voldoen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte tem ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

Artikel 22.2
Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: ge­brek aan perso­neel, ziekte van personeel, stakingen die niet veroorzaakt zijn door een landelijk CAO-conflict, defecte voertuigen, wan­pres­tatie van een door de dienstverlener ingeschakelde derde, liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de dienstverlener. 

Artikel 23: Orde, veiligheid en milieu
De dienstverlener en zijn werknemers evenals door hem ingeschakelde derden zijn gehouden wettelijke en gemeentelijke veiligheids-, gezond­heids- en milieuvoorschriften in acht te nemen. Een exemplaar van de gemeentelijke voorschriften – voor zover aanwezig - wordt op aanvraag van de dienstverlener kosteloos door Stichting Stedelijk Museum Breda ter beschikking gesteld.

Artikel 24: Ontbinding

Artikel 24.1
Stichting Stedelijk Museum Breda heeft het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig de overeenkomst met de dienstverlener geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ingeval:

a. Van onder andere fail­lissement van dienstverlener, surseance van betaling van dienstverlener en in geval van stillegging, intrekking van eventuele vergunningen e.d., beslag op (een deel van) de bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf­ van dienstverlener.

b. Door dienstverlener­ of een van zijn onderge­schikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of ver­schaft aan een persoon, die deel uitmaakt van Stichting Stedelijk Museum Breda of aan een van haar ondergeschikten of vertegenwoordigers.

c. Naar de mening van Stichting Stedelijk Museum Breda bij niet tijdige of niet behoorlijke levering de levering naar haar aard of be­stemming niet mogelijk of zinvol meer is. Een en ander laat onver­let het recht van Stichting Stedelijk Museum Breda op vergoeding door de dienstverlener van schaden, kosten en interesten.

d. De dienstverlener in verzuim is en dit verzuim langer dan 10 werkdagen duurt.

e. De dienstverlener bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijde heeft is of wordt veroordeeld voor een delict dat de beroepsmoraliteit in het gedrang brengt, zulks naar het oordeel van Stichting Stedelijk Museum Breda.

f. De dienstverlener niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of niet voldoet ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen overeenkomstig de nationale wetgeving.

g. De dienstverlener niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of niet voldoet ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de nationale wetgeving.

h. De dienstverlener in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan of begaat, zulks naar het oordeel van Stichting Stedelijk Museum Breda.

Artikel 24.2
Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploit aan dienstverlener.

Artikel 24.3
Het bepaalde in dit artikel laat de rechten van Stichting Stedelijk Museum Breda op nakoming van de overeenkomst of vergoeding van schadever­goeding, kosten en interessen onverlet. 

Artikel 25: Geschillen

Artikel 25.1
Geschillen die uit deze algemene voorwaarden of de daarop gebaseerde overeenkomsten voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.

Artikel 25.2
Een geschil is aanwezig, indien één van beide partijen zulks onder opgave van redenen schriftelijk bij aangetekende brief stelt. 

Artikel 26: Privacybeleid
Voor Stedelijk Museum Breda en alle gelieerde ondernemingen is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. In het privacybeleid  van Stichting Stedelijk Museum Breda is beschreven hoe we met persoonsgegevens omgaan. Stedelijk Museum Breda verwerkt persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG). Het privacybeleid is kosteloos opvraagbaar bij en beschikbaar via de website van het museum.

Artikel 27: Bezoek aan Stedelijk Museum Breda
Op het bezoek aan Stedelijk Museum Breda, ongeacht het doel van het bezoek, zijn de bezoekvoorwaarden van toepassing. Deze zijn kosteloos opvraagbaar bij en beschikbaar via de website van het museum. 

Artikel 28: Slotbepalingen

Artikel 28.1
De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de dienstverlener dan wel andere algemeen of bijzondere voor­waarden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk verworpen.

Artikel 28.2
Kennisgevingen die partijen op grond van de op deze algemene voorwaarden gebaseerde overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats.

Artikel 28.3
Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 28.4
Op deze algemene voorwaarden en de daarop gebaseerde overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Aldus vastgesteld door het bestuur van Stedelijk Museum Breda, te Breda op 1 januari 2017 en bijgesteld op 30 juli 2018.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20135936.

De voorwaarden zijn kosteloos ter inzage bij de receptie van Stedelijk Museum Breda en te raadplegen via de website van het museum: www.stedelijkmuseumbreda.nl